Αξιολόγηση & Διάγνωση

Με την καταγραφή ενός αιτήματος τηλεφωνικά ή δια ζώσης, ακολουθείται συνήθως μία αξιολόγηση του παιδιού, παρουσία των γονέων, προκειμένου να διαπιστωθούν, να αιτιολογηθούν και να αποσαφηνιστούν οι ενδεχόμενες δυσκολίες και τα ελλείμματα που παρουσιάζονται στους διάφορους αναπτυξιακούς τομείς (επικοινωνία, ομιλία, κινητικότητα, μαθησιακή επίδοση, συμπεριφορά, αντίληψη κτλ). Αυτή η πρώτη συνάντηση, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, εφόσον καθόριζει συνήθως την αναγκαιότητα ή όχι μιας θεραπευτικής παρέμβασης. Αν όχι, ακολουθούν και περισσότερες συναντήσεις προκειμένου να εκτιμηθεί περαιτέρω η συνολική εικόνα του παιδιού.

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν κατά την αξιολόγηση, την συμπεριφορά, την επικοινωνία, την συνεργασία και την αντίληψη του παιδιού με βάση τη χρονολογική του ηλικία και έτσι να καταλήξουν από κοινού με τον ειδικό στο “τι συμβαίνει”, “γιατί συμβαίνει” και κυρίως “πως μπορεί να βελτιωθεί”.

Η παρατήρηση της κλινικής εικόνας του παιδιού, η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους γονείς, η χρήση θεραπευτικού και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και η χορήγηση σταθμισμένων αξιολογητικών τεστ και εργαλείων διευκολύνουν τον θεραπευτή να δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις στις ερωτήσεις και ανησυχίες των γονέων.

Σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη μια τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολικό περιβάλλον ή τον ιατρό που παρακολουθεί το παιδί έτσι ώστε να σχηματιστεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Τέλος από την παιδοψυχιατρική εξέταση ή την ψυχολογική εκτίμηση του κλινικού ψυχολόγου δίνεται στους γονείς μία διάγνωση του παιδιού, δηλαδή μία αναφορά της διαταραχής στην όποια εμπίπτουν οι συγκεκριμένες δυσκολίες όπως και σε ποια νοσογραφική κατηγορία ανήκουν.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση για παιδοψυχιατρική εξέταση

Ο παιδοψυχίατρος εξετάζει το παιδί και την οικογένεια του σε μία η περισσότερες συναντήσεις για να μπορέσει να διαπιστώσει τις διαταραχές ή τις δυσκολίες που παρουσιάζονται.

Παράλληλα καθοδηγεί, συμβουλεύει και εξηγεί την αναγκαιότητα ή όχι μίας έναρξης θεραπευτικού προγράμματος, ζητάει συμπληρωματικές εξετάσεις αν χρειαστεί, γνωματεύει και συνταγογραφεί θεραπείες όπου κρίνεται απαραίτητο. Στη συνέχεια εποπτεύει και ανταλλάσει με τους θεραπευτές του παιδιού, την στοχοθεσία και τον τρόπο παρέμβασης που πρέπει να ακολουθηθεί.

Τέλος επανεξετάζει το παιδί και την οικογένεια σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να παρακολουθείται ή θεραπευτική του πορεία.

Δείτε πως γίνεται μια αξιολόγηση

Η διευθύντρια και κλινική ψυχολόγος του κέντρου κα. Μαρία-Ιώ Τσιλιβίδου, εποπτεύει όλα τα θεραπευτικά τμήματα και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους γονείς για την πορεία του παιδιού τους, τροποποιώντας όπου χρειάζεται, το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί.